Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Sokocu

mail print fav manja slovaveca slova

Nadležnost suda

27.05.2009.

Nadležnost suda

Osnovni sud u Sokocu mjesno je nadležan za teritoriju opština Sokolac, Pale, Istočno Sarajevo, Istočna ilidža, Trnovo i Istočni Stari Grad.

Osnovni sud u Sokocu stvarno je nadležan za suđenje:

1. u krivičnim  predmetima 

a) da u prvom stepenu sudi
- za krivična djela za koja je zakonom propisana kao glavna kazna novčana kazna ili kazna zatvora do 10 godina ako posebnim zakonom nije određena nadležnost drugog suda.
- za krivična djela za koja je posebnim zkonom propisana nadležnost osnovnog suda,
- za krivična djela za koja je Sud Bosne i Hercegovine prenio nadležnost
  na osnovni sud,
- u svim krivičnim postupcima protiv maloljetnika;

b) da postupa u toku istrage i nakon podizanja optužnice u skladu sa zakonom;
c) da odlučuje o brisanju osude i prestanku mjera bezbjednosti i pravnih posljedica osude

2. građanskim predmetima da u prvom stepenu sudi

a) u svim građanskim sporovima  i
b) u vanparničnom postupku

3. prekršajnim predmetima da u prvom stepenu sudi

a) u svim prekršajnim predmetima
b) u prekršajnim predmetima iz oblasti poreza i carina da sudi iz nadležnosti Okružnog suda u I. Sarajevu

4. drugim predmetima

a) da sprovodi izvršni postupak,
b) da određuje mjere obezbjeđenja
c) da pruža pravnu pomoć sudovima u Bosni I Hercegovini
d) da vrši druge poslove određene zakonom


Nadležnost, unutrašnje uređenje i rad suda regulisani su Zakonom o sudovima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske „broj 11/04) Pravilnikom o unutrašnjem poslovanju redovnih sudova („Službeni list SR BIH „ broj 3/76) i ostalim pozitivno-pravnim propisima Bosne i Hercegovine i Republike Srpske

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh