• logo
 • osnovna stranica
 • Osnovni sud u Sokocu

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Provođenje ,,Sedmica sudske nagodbe" u sudovima u BiH

  24.04.2024.

  Poštovani,
  Kao dio nastojanja da se podigne svijest javnosti o prednostima zaključenja sudske nagodbe, ali i nastojanja da se inicira aktivnija uloga pravosudne zajednice u BiH u pogledu šire upotrebe sudske nagodbe, Visoko sudsko i tuzilačko vijeće BiH (VSTV BiH, Vijeće) od 2016. godine organizuje Sedmice sudske nagodbe. U skladu sa ustaljenom praksom, i ove godine, svi prvostepeni i drugostepeni sudovi u BiH ce
   imati priliku da podstaknu stranke na rješavanje predmeta putem sudske nagodbe. S tim u vezi, obavještavamo vas da će se, trinaeste po redu, Sedmice sudske nagodbe realizovati u periodu od 20. do 31. maja 2024. godine. Kao i do sada, sudovi imaju obavezu da u navedenom periodu zakazu ročista u sto većem broju predmeta u Kojima postoji mogućnost sklapanja sudske-nagodbe. Vijeće je svoje strateško opredjeljenje za unapređenje sistema alternativnog rješavanja sporova iskazalo kroz izradu i usvajanje nacrta Strategije za alternativno rješavanje sporova, koja, između ostalog, obuhvata i institut sudske nagodbe. Sva nastojanja Vijeća za unapređenjem sistema alternativnog rješavanja sporova uključuju i sudsku nagodbu, kako zbog njenog značaja u pravnoj tradiciji BiH, tako i zbog činjenice da se metode postizanja sudske-nagodbe u najvećoj mjeri podudaraju sa metodama koje se koriste u mirnom rješavanju sporova van suda.
  Na ovom mjestu podsjećamo na odredbe procesnih zakona koji regulisu parnicnu materiju koja se odnosi na
  imperativnost nastojanja suda da, na način koji ne ugrožava njegovu nepristrasnost, na pripremnom ročistu, kao i u toku cijelog postupka, stranke zaključe sudsku nagodbu. Dosadašnjom analizom statističkih podataka o realizaciji ove aktivnosti, uočeno je da u odnosu na prethodne godine postoji negativni trend opadanja broja zaključenih sudskih nagodbi. Određeni sudovi ulazu značajne napore i ostvaruju nadprosječne rezultate, dok kod drugih sudova izostaje adekvatan angažman. Upravo zato, ističemo važnost većeg angažmana predsjednika sudova, predsjednika sudskih odjeljenja, kao i samih sudija u planiranju i realizaciji ove aktivnosti.
  S tim u vezi, pozivamo predsjednike sudova da aktivno pristupe pripremi i organizaciji ove aktivnosti, te da izrade i provedu plan realizacije Sedmica sudske nagodbe, koji može uključivati (ali ne treba biti ograničen na):


  1) održavanje sjednica nadležnih sudskih odjeljenja i/ili kolegija predsjednika suda, s ciljem planiranja aktivnosti i razmatranja pitanja i dilema u pogledu uloge sudije u nastojanju da stranke zaključe sudsku nagodbu;
   

  2) obavještenje sudija i stručnih saradnika o potrebi identifikacije predmeta u Kojima će se, tokom navedenog perioda, zakazati pripremno ročite/ročiste za glavnu raspravu;

  3) zakazivanje ročista i naglašavanje mogućnosti zaključenja sudske nagodbe i prednosti sudske nagodbe za stranke u postupku;

  4) komuniciranje sa medijima (putem saopštenja za javnost, press konferencije i/ili
  TV/radio/novinskog intervjua) informacije o održavanju sedmica sudske nagodbe i prednosti sudske nagodbe za stranke;

  5) objavljivanje informacije o održavanju sedmica sudske nagodbe, kao i promotivnih materijala izradenih od strane VSTV-a BiH, na Internet stranicama sudova;

  6) iniciranje pitanja zaključivanja sudskih nagodbi prema komunalnim preduzećima i lokalnim samoupravama u predmetima u kojima postoji jasna sudska praksa i visok stepen izvjesnosti u pogledu ishoda spora.


  U tom smislu, s ciljem uniformisanja prakse planiranja i izvještavanja o realizaciji aktivnosti sedmica sudske nagodbe, u prilogu ovog dopisa sudovima ce biti dostavljen i obrazac Plana realizacije , Sedmica sudske nagodbe te obrazac lzvjestaja o realizaciji aktivnosti Sedmica sudske nagodbe. Predsjednici sudova su, stoga, do
  10. maja 2024. godine, obavezni dostaviti popunjen obrazac Plana realizacije Sedmica sudske nagodbe, koji će uključivati i listu izdvojenih predmeta po Kojima će postupati s ciljem sklapanja nagodbe u toku trajanja aktivnosti.
  Kad su u pitanju sudovi koji po stvarnoj nadležnosti postupaju u privrednim sporovima, predsjednici istih se pozivaju da sa posebnom pažnjom pristupe realizaciji ove aktivnosti, s obzirom na činjenicu da značajan broj ovih predmeta ima visoku vrijednost spora, te kao takvi znacajno utiču na ekonomske tokove u drzavi. Dužina trajanja privrednih predmeta se negativno reflektuje na poslovanje privrednih subjekata, te bi rješavanje sporova u što kraćem vremenskom roku korištenjem sudske nagodbe, kao alata za rješavanje sporova mirnim putem, doprinijelo stvaranju bolje poslovne klime.
  U prilogu ovog dopisa, također dostavljamo unificirani obrazac - Obavijest za stranke, ciji sadržaj je usvojila Stalna komisija za efikasnost i kvalitet sudova, koji je potrebno dostaviti strankama u predmetima koji se vode pred sudom.
  Pored toga, VSTV BiH će
   u narednom periodu intenzivirati on-line promotivnu kampanju u ovom pogledu, kako bi se javnost animirala za ovo pitanje.
  S očekivanjem da će aktivnost Sedmice sudske nagodbe ove godine zabilježiti bolje rezultate,

  Srdačno vas pozdravljamo!

  Visoki sudski i tužilački savjet BiH


   

  Prikazana vijest je na:
  Povratak na vrh

  Provođenje ,,Sedmica sudske nagodbe" u sudovima u BiH

  24.04.2024.

  Poštovani,
  Kao dio nastojanja da se podigne svijest javnosti o prednostima zaključenja sudske nagodbe, ali i nastojanja da se inicira aktivnija uloga pravosudne zajednice u BiH u pogledu šire upotrebe sudske nagodbe, Visoko sudsko i tuzilačko vijeće BiH (VSTV BiH, Vijeće) od 2016. godine organizuje Sedmice sudske nagodbe. U skladu sa ustaljenom praksom, i ove godine, svi prvostepeni i drugostepeni sudovi u BiH ce
   imati priliku da podstaknu stranke na rješavanje predmeta putem sudske nagodbe. S tim u vezi, obavještavamo vas da će se, trinaeste po redu, Sedmice sudske nagodbe realizovati u periodu od 20. do 31. maja 2024. godine. Kao i do sada, sudovi imaju obavezu da u navedenom periodu zakazu ročista u sto većem broju predmeta u Kojima postoji mogućnost sklapanja sudske-nagodbe. Vijeće je svoje strateško opredjeljenje za unapređenje sistema alternativnog rješavanja sporova iskazalo kroz izradu i usvajanje nacrta Strategije za alternativno rješavanje sporova, koja, između ostalog, obuhvata i institut sudske nagodbe. Sva nastojanja Vijeća za unapređenjem sistema alternativnog rješavanja sporova uključuju i sudsku nagodbu, kako zbog njenog značaja u pravnoj tradiciji BiH, tako i zbog činjenice da se metode postizanja sudske-nagodbe u najvećoj mjeri podudaraju sa metodama koje se koriste u mirnom rješavanju sporova van suda.
  Na ovom mjestu podsjećamo na odredbe procesnih zakona koji regulisu parnicnu materiju koja se odnosi na
  imperativnost nastojanja suda da, na način koji ne ugrožava njegovu nepristrasnost, na pripremnom ročistu, kao i u toku cijelog postupka, stranke zaključe sudsku nagodbu. Dosadašnjom analizom statističkih podataka o realizaciji ove aktivnosti, uočeno je da u odnosu na prethodne godine postoji negativni trend opadanja broja zaključenih sudskih nagodbi. Određeni sudovi ulazu značajne napore i ostvaruju nadprosječne rezultate, dok kod drugih sudova izostaje adekvatan angažman. Upravo zato, ističemo važnost većeg angažmana predsjednika sudova, predsjednika sudskih odjeljenja, kao i samih sudija u planiranju i realizaciji ove aktivnosti.
  S tim u vezi, pozivamo predsjednike sudova da aktivno pristupe pripremi i organizaciji ove aktivnosti, te da izrade i provedu plan realizacije Sedmica sudske nagodbe, koji može uključivati (ali ne treba biti ograničen na):


  1) održavanje sjednica nadležnih sudskih odjeljenja i/ili kolegija predsjednika suda, s ciljem planiranja aktivnosti i razmatranja pitanja i dilema u pogledu uloge sudije u nastojanju da stranke zaključe sudsku nagodbu;
   

  2) obavještenje sudija i stručnih saradnika o potrebi identifikacije predmeta u Kojima će se, tokom navedenog perioda, zakazati pripremno ročite/ročiste za glavnu raspravu;

  3) zakazivanje ročista i naglašavanje mogućnosti zaključenja sudske nagodbe i prednosti sudske nagodbe za stranke u postupku;

  4) komuniciranje sa medijima (putem saopštenja za javnost, press konferencije i/ili
  TV/radio/novinskog intervjua) informacije o održavanju sedmica sudske nagodbe i prednosti sudske nagodbe za stranke;

  5) objavljivanje informacije o održavanju sedmica sudske nagodbe, kao i promotivnih materijala izradenih od strane VSTV-a BiH, na Internet stranicama sudova;

  6) iniciranje pitanja zaključivanja sudskih nagodbi prema komunalnim preduzećima i lokalnim samoupravama u predmetima u kojima postoji jasna sudska praksa i visok stepen izvjesnosti u pogledu ishoda spora.


  U tom smislu, s ciljem uniformisanja prakse planiranja i izvještavanja o realizaciji aktivnosti sedmica sudske nagodbe, u prilogu ovog dopisa sudovima ce biti dostavljen i obrazac Plana realizacije , Sedmica sudske nagodbe te obrazac lzvjestaja o realizaciji aktivnosti Sedmica sudske nagodbe. Predsjednici sudova su, stoga, do
  10. maja 2024. godine, obavezni dostaviti popunjen obrazac Plana realizacije Sedmica sudske nagodbe, koji će uključivati i listu izdvojenih predmeta po Kojima će postupati s ciljem sklapanja nagodbe u toku trajanja aktivnosti.
  Kad su u pitanju sudovi koji po stvarnoj nadležnosti postupaju u privrednim sporovima, predsjednici istih se pozivaju da sa posebnom pažnjom pristupe realizaciji ove aktivnosti, s obzirom na činjenicu da značajan broj ovih predmeta ima visoku vrijednost spora, te kao takvi znacajno utiču na ekonomske tokove u drzavi. Dužina trajanja privrednih predmeta se negativno reflektuje na poslovanje privrednih subjekata, te bi rješavanje sporova u što kraćem vremenskom roku korištenjem sudske nagodbe, kao alata za rješavanje sporova mirnim putem, doprinijelo stvaranju bolje poslovne klime.
  U prilogu ovog dopisa, također dostavljamo unificirani obrazac - Obavijest za stranke, ciji sadržaj je usvojila Stalna komisija za efikasnost i kvalitet sudova, koji je potrebno dostaviti strankama u predmetima koji se vode pred sudom.
  Pored toga, VSTV BiH će
   u narednom periodu intenzivirati on-line promotivnu kampanju u ovom pogledu, kako bi se javnost animirala za ovo pitanje.
  S očekivanjem da će aktivnost Sedmice sudske nagodbe ove godine zabilježiti bolje rezultate,

  Srdačno vas pozdravljamo!

  Visoki sudski i tužilački savjet BiH