Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Sokocu

mail print fav manja slovaveca slova

Sudska odjeljenja

27.05.2009.

Unutrašnja organizacija

Unutrašnjom organizacijom suda obezbjeđuje se raspodjela poslova na odgovarajuće unutrašnje organizacione jedinice na principu funkcionalno srodnih i međusobno povezanih poslova na način kojim se osigurava:

- zakonito, stručno, efikasno i racionalno vršenje poslova i zadataka,
- puna uposlenost radnika i maksimalno korištenje stručnih znanja i drugih radnih sposobnosti radnika,
- efikasno rukovođenje, koordiniranje rada i nadzor nad obavljenjem
  poslova,
- lična odgovornost za obavljenje poslova,
- praćanje i proučavanje sudske prakse,
- primjena savremenih metoda rada i obezbjeđenje strankama da na
  brz i efikasan način ostvare svoja prava i pravne interese koja im po zakonu pripadaju,
- primjena principa javnosti u skladu sa zakonom
- ostvarivanje saradnje sa drugim subjektima u cilju omogućavanja stručnog obrazovanja i usavršavanja radnika


Za vršenje poslova kojima se osiguravaju uslovi za pravilan i zakonit rad suda obrazuju se slijedeće organizacione jedinice:

1. Organizaciona jedinica sudijskih poslova
2. Odjeljenje sudske uprave
3. Odjeljenje za računovodstvene, administrativno-tehničke i pomoćne poslove
                                                                             
Poslove iz djelokruga rada organizacione jedinice sudijskih poslova obavljaju:

a) krivično odjeljenje
b) građansko odjeljenje (parnično i vanparnično odjeljenje),
c) prekršajno odjeljenje

 


 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh